Disclaimer

Demo Days - September 2024

Disclaimer DEMO DAYS

Het gebruik van de website www.demodays2024.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Deze website wordt beheerd door Demo Days BV.

Algemeen: u mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Demo Days kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten: u erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Demo Days. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Het auteursrecht op deze website berust bij Demo Days of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Matexpo.

Wilt u teksten, afbeeldingen of andere items reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Demo Days verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik.

Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Demo Days en verwijzingen: u mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Demo Days-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Demo Days -website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Demo Days. U kunt uw verzoek sturen naar Demo Days door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Demo Days beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Matexpo aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Aansprakelijkheid van Demo Days: de informatie op de Demo Days-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Demo Days streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Demo Days hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De filmpjes en foto’s die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Demo Days bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Demo Days wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Demo Days mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Matexpo de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.

www.demodays2024.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.